De rekening courant tussen DGA en BV

De Belastingdienst controleert sinds 2019 steeds vaker de rekening-courant tussen de B.V. en de DGA. Er wordt gekeken naar:

 • Is er een schriftelijke en zakelijke overeenkomst?
 • Is er sprake van loon of dividenduitkering?
 • Zijn er voldoende zekerheden door de DGA afgegeven?
 • Is de rente zakelijk?

 Excessief lenen van de BV

Vanaf 2023 komt er nieuwe wetgeving waarbij de DGA maximaal 500.000 euro van zijn BV mag lenen, anders komt er een strafheffing. Zie onder voor een nadere toelichting.

De rekening-courantschuld van de DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is naast aandeelhouder ook bestuurder van zijn B.V., hij / zij is dus naast aandeelhouder ook gewoon werknemer. De Belastingdienst controleert transacties tussen de B.V. en de aandeelhouder (natuurlijk persoon) scherp op zakelijkheid. Een betaling van een B.V. aan een aandeelhouder kan worden gezien als lening, dividend of loon.

Als een DGA een schuld aan zijn B.V. heeft, moeten hier tegenover voldoende zekerheden worden gesteld. Als er beperkt zekerheden zijn en / of de schuld te hoog is, dan kan de Belastingdienst stellen dat er geen sprake is van een lening, maar van loon / salaris of dividend / winstuitkering.  Meestal zal de Belastingdienst dan verplichten om dividend uit te keren.

Zakelijke rente

Veel praktijkvragen gaan over het rentepercentage dat de DGA moet betalen over zijn rekening-courantschuld aan zijn B.V. Dit percentage moet zakelijk zijn, de zakelijkheid zal afhangen van:

 • Hoeveel rente krijgt de B.V. over haar geld op dit moment?
 • Zijn er voldoende zekerheden?
 • Is er een aflossingsplan?
 • Is er een risico voor de B.V. (niet terugbetalen, etc.)?
 • Is het rentetarief variabel of vast?
 • Hoeveel rente wordt door de bancaire instelling aan de B.V. gerekend?

Al met al veel facetten op grond waarvan een rentepercentage moet en kan worden bepaald.

Procedure over DGA met rekening-courantschuld

Een DGA leent € 1.000.000 van zijn B.V. tegen 2,5% rente. De B.V. kon bij de bank 2,4% rente krijgen over haar spaargeld. De DGA zet het geld op een spaarrekening tegen 3,6% rente. De Inspecteur is niet akkoord met deze situatie en vindt de rente te laag. Het verschil tussen een normale rente (3,6%) en de betaalde rente (2,5%) ziet de inspecteur als inkomen in box 1. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad dat 2,5% rente zakelijk is.

Rekening-courant DGA in box 3

Meestal zal de schuld van de DGA aan zijn B.V. moeten worden opgenomen in box 3. Gevolg is dat de rente op de rekening-courant niet aftrekbaar is.

Kleine rekening courant DGA aan B.V.

Als de rekening-courantschuld in het jaar niet meer bedraagt dan € 17.500, dan hoeft de B.V. hierover geen rente te berekenen.

Excessief lenen door de DGA

We zien in de praktijk dat DGA’s massaal van hun B.V. lenen. Er zal dan geen belastingheffing over de lening plaatsvinden. De Belastingdienst trekt ten strijde tegen deze leningen. Nu nog via brieven en procedures en vanaf 2023 ook met nieuwe wetgeving in de hand.

De DGA-tax is een strafheffing die vermoedelijk in 2023 wordt ingevoerd, dit was 2022 maar is uitgesteld. Over deze wetgeving is nog veel onduidelijk, maar de gevolgen lijken vrij stevig.

Het wetsvoorstel excessief lenen door de DGA van zijn eigen BV wordt uitgesteld tot eind 2023. Schulden van de DGA aan zijn eigen BV die hoger zijn dan € 500.000 kunnen hiermee later worden afgelost (is exclusief eigen woning schulden).

DGA strafheffing bij excessief of bovenmatig lenen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die veel van zijn B.V. heeft geleend wordt in 2022 stevig aangepakt. De nieuwe wetgeving zal vermoedelijk gevolgen hebben voor ruim 10.000 DGA’s. De wetgever wil de opnamen van de DGA uit zijn eigen holding / B.V. aan banden gaan leggen. De Belastingdienst ziet het excessief lenen van de eigen B.V. als belastingontduiking en krijgt hier nu ook een wettelijke regeling voor.

 Dividenduitkering DGA en belastingheffing

Als een DGA dividend ontvangt van zijn B.V., moet hij hierover 26,25% Box 2 heffing betalen (wordt in 2021  26,9%). Een dividenduitkering zal het eigen vermogen (winstreserve) in de B.V. verlagen. Bij een dividenduitkering moet de B.V. 15% dividend belasting inhouden, de overige 11,25% wordt in privé (inkomstenbelasting) opgelegd.

 • Bij een dividenduitkering van € 300.000 moet in totaal ruim € 78.000 aan dividendbelasting worden betaald. Bij de uitkering moet de B.V. € 45.000 betalen, in privé moet de DGA dan nog € 33.000 betalen.

 Excessief lenen van de B.V. door de DGA

Als er meer dan € 500.000 is geleend van de B.V. door de DGA, is sprake van een excessieve lening, aldus het nieuwe voorstel. In het kort de voorwaarden en regels:

 • Het moet gaan om een lening aan de DGA.
 • De lening moet hoger zijn dan € 500.000.
 • De DGA moet direct of indirect een aanmerkelijk belang in de B.V. bezitten.
 • De leningen van de verschillende rechtspersonen worden bij elkaar geteld.
 • Waar de lening voor is gebruikt is grotendeels niet relevant (box 3 / consumptief).
 • Leningen voor de eigen woning worden buiten beschouwing gelaten.
 • Voor leningen voor de eigen woning die na 1 januari 2022 worden verstrekt moet een hypothecaire zekerheid worden gesloten.
 • Leningen aan kinderen en (schoon) ouders tellen mee indien deze hoger zijn dan € 500.000, het meerdere wordt dan bij de € 500.000 van de DGA opgeteld.
 • Het bedrag van € 500.000 wordt vermoedelijk niet geïndexeerd.
 • Het bedrag van € 500.000 wordt niet verdubbeld als de DGA een fiscale partner heeft.

 Conclusie fiscaal jurist over rekening-courant DGA

De Belastingdienst zal vanaf 2019 strenger optreden tegen DGA’s met een rekening-courantschuld. Vanaf 2022 moet de DGA leningen gaan aflossen of dividend gaan uitkeren. Doet de DGA niets, dan geldt vanaf 2023 een fictie (en dus heffing van dividendbelasting). Het betreft thans nog een wetsvoorstel, maar er komt zeker een regeling aan. Oplossingen voor de nieuwe regeling zijn:

 1. Dividend uitkeren.
 2. Overdragen bezittingen, beleggingen of spaargeld aan de B.V. (ter aflossing van de schuld).
 3. Oversluiten van leningen bij externe partijen (vrienden of bancaire instellingen).
 4. Overdragen van bezittingen (met de bijbehorende schuld) door de DGA aan zijn kind(eren). Bijvoorbeeld een beleggingspand van de DGA wordt (met schuld aan de B.V.) overgedragen aan de zoon of dochter.
 5. Op dit moment wordt ook nagedacht over structuren waarbij een C.V. wordt gevormd in combinatie met overdracht van een beleggingspand. Of dit werkt wordt nog bezien.

 

Bron: Belastingtips