šŸ”„Het is zoverā€¦ u gaat personeel aannemen.. en nuā“

1. Werving en selectie van personeel šŸ‘”

De werving en selectie is een belangrijke eerste stap voordat u personeel gaat aannemen. U bent tenslotte op zoek naar de juiste medewerker voor uw openstaande vacature. Werving en selectie begint al bij het schrijven van een vacaturetekst. Om goede respons te krijgen is de keuze van de juiste doelgroep bepalend. Hoe schrijft u een vacaturetekst? En via welk kanaal gaat u werven? Lees de tips voor eenĀ goede vacatureteksten start met een effectieve werving en selectie van uw ideale kandidaat.Ā 

2. Screen uw toekomstige werknemers šŸ•µšŸ»ā€ā™‚ļø

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie?Ā Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp’ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

3. Controleer de identiteit van uw werknemers šŸ”

Bij indiensttreding moet u deĀ identiteit controlerenĀ van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

4. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst šŸ¢

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zichĀ als werkgever aanmeldenĀ bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.Ā 

5. Sluit een arbeidscontract af šŸ“ƒ

Wat is een arbeidscontract? Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In eenĀ arbeidscontractĀ legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt een arbeidscontract mondeling of schriftelijk afsluiten.Ā 

Werken zonder contract šŸ“–

Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelingeĀ arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.Ā 

6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag šŸ’¶

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijkĀ minimumloonĀ en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.Ā 

7. Houd u aan de Arbowet šŸ„

Uw werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat is vastgesteld in deĀ ArbeidsomstandighedenwetĀ (Arbowet). De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.Ā 

8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op šŸ§°

Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht eenĀ risico-inventarisatie en -evaluatieĀ op te stellen. De Inspectie SZW controleert hier op. In de RI&E legt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.Ā 

Gebruik de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E šŸ’»

U kunt uw risico-inventarisatie en -evaluatie zelf opstellen, maar ook gebruikmaken van deĀ instrumenten en toolsĀ van het Steunpunt RI&E. Er zijn RI&E-instrumenten voor veel branches. Ook is er een algemene MKB RI&E.Ā 

9. Draag sociale verzekeringspremies af šŸ’°

Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in NederlandĀ sociale verzekeringspremiesĀ voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezenĀ eigenrisicodragerĀ te worden.

10. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft šŸ‘©šŸ¼ā€āš•ļø

Uw werknemer moet een NederlandseĀ zorgverzekeringĀ hebben. Is hij/zij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.